Rädsla vs. Verklighet

The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown
H.P. Lovecraft, Supernatural Horror in Literature

Rädsla kan visas på många olika sätt och förekommer i många olika situationer. Man kan vara rädd för spindlar, ormar eller höjder. Man kan vara rädd för ensamhet, sociala tillställningar eller kanske båda.

Många av dessa rädslor är rotade inuti individen. Och det viser sig i vissa beteenden. Att vara rädd för att förlora ett jobb, kommer oundvikligen leda till mer stress. Att vara rädd för att förlora en partner eller en älskad vän kan visa sig i svartsjuka. Att vara rädd för misslyckande hindrar oss från att förverkliga våra drömmar. Den värsta typen av rädsla kan dock få människor att själviska, kallhjärtade och rakt igenom göra dem till hatare.

Rädslan för det okända.

När något är obekant för oss känner vi rädsla och vi skapar en försvarsmekanism. I grund och botten försöker vi skydda oss mot eventuell fara. Det är helt enkelt en överlevnadsmekanism. Så vi reagerar med misstankar, avslag och oro. Vad händer med mig? Och där har vi kommit till kärnan av själviskhet. Ett bekymmer över vår egen välfärd och förakt av andra människor som bara råkar vara annorlunda, men som likaväl är som du och jag.

I dagens situation testas vår förmåga att visa vänlighet mot det okända. Trots att vissa är mer komplicerade än det här, tror jag att de flesta dagens problem i vårt samhälle uppstår genom rädsla för de okända. Människor verkar ha rädsla för att förlora sin egen identitet när de öppnar sitt samhälle för något som är nytt och annorlunda. Alla har givetvis rätt att känna hur de känner och det kan finnas särskilda skäl för det. Men vi måste komma ihåg att ibland rädsla kommer från oss och kan ha inget att göra med verkligheten. Därför säger jag: skruva rädsla! Låt inte rädsla stå i vägen för att öppna våra armar mot resten av världen. Låt oss vara öppet och lära känna unkown innan vi dömer, stäng dörrar och gränser. Låt inte rädsla förhindra oss från att vara snäll, generös och empatisk människor. Rädsla hindrar verkligen drömmar från att bli sanna, inte bara våra egna.

_________________________________________________________________

Fear vs. Reality

Fear can be shown in many different ways and occurs in many different situations. One can be afraid of spiders, snakes or hights. One can be afraid of loneliness, social settings or maybe both.

Many of those fears are rooted inside of the individual. And it will show itself in certain behaviours. Being afraid of loosing a job, will inevitable lead to more stress. Being afraid of loosing a partner, or a beloved friend, may  show itself in jealousy. Being afraid of failure prevents us from pursuing our dreams. The worst kind of fear, though, can make humans look selfish, cold-hearted and straight through turn them into haters.

The fear of the unkown.

When something is unfamiliar to us, we feel fear and we put up a defence mechanism. Basically, we are trying to protect ourselves against possible danger. It is, simply put, a survival mechanism. So, we react with suspicion, rejection and concern. What will happen to me? And there, right there, we arrived at the core of selfishness. The concern of our own welfare, and a disregard of other human beings who just happen to be different, but yet so alike you and me.

In todays situation, our ability to show kindness towards the unkown is put to the test. Even though things are more complicated than this, I believe that most of todays problems in our society arise through fear of the unkown. People seem to have a fear of loosing their own identity when opening up their society for something that is new and different. Everyone is of course entitled to feel how they feel and there might be special reasons for it. But we must remember that sometimes fear is coming from within us and might have nothing to do with reality. Therefore, I say: screw fear! Do not let fear stand in the way of opening our arms towards the rest of the world. Let us be open-minded and get to know the unkown before we judge, close doors and borders. Do not let fear prevent us  from being kind, generous and empathetic humans. Fear does indeed prevent dreams from coming true, not just our own.